Adatvédelmi nyilatkozat

PREAMBULUM

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a https://digitalisexport.fogalomtar.startupguide.hu/ weboldalra történő látogatás esetére határozza meg az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, a személyes adatok kategóriáit; továbbá az adatkezelő kötelezettségeit és jogait; az adattovábbítás feltételeit; szabályozza az Adatkezelő és az Érintett közti kapcsolatot, a kapcsolattartás, valamint a jogérvényesítés módját; illetve jogsértés esetén a jogorvoslati lehetőségeket. Az adatvédelmi nyilatkozat közzétételétől hatályos, annak módosítására az Adatkezelő egyoldalúan jogosult (az utolsó módosítás dátumát feltüntetve).

Kérjük az alábbi Adatvédelmi Nyilatkozatot figyelmesen olvassa el! Kérdés, illetve probléma esetén előzetesen vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel. Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával az abban foglalt valamennyi rendelkezést elfogadja.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1) A Pressonline Kft., mint a személyes adat kezelője és feldolgozója is egyben, az adatok feldolgozására és nyilvántartását maga végzi, harmadik felet a feladattal nem bíz meg (a továbbiakban: Adatkezelő).

2) Az Adatkezelő a birtokába jutott információkat profilalkotásra nem használja fel, ilyen tevékenységet nem végez, továbbá harmadik fél részére profilalkotás céljából adatot nem ad át. A személyes adatok a nyilvántartási rendszerben kizárólag a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.

3) Fogalmak

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

4) Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Pressonline Kft.
Székhelye: 8272 Szentantalfa, Fő utca 13.
Cégjegyzékszám: 19-09-521352
Elektronikus levélcím: sug@pressonline.hu

5) Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott és önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: Infotv. [5. § (1) a)]).

Az adatkezelés célja a weboldal kényelmes működésének biztosítása a felhasználó eszközén, illetve az, hogy az adatkezelő, mint a weboldal szolgáltatója a weboldal további fejlesztéséhez képet kaphasson a weboldal látogatottságának alakulásáról és a felhasználói elvárásokról.

6) Az Érintett a korábbi beleegyezését időkorlát nélkül, bármikor visszavonhatja. A beleegyezés visszavonása kiterjed az Érintett együtt kezelt valamennyi adatára, azonban ez a folyamatban lévő teljesítést nem érinti.

7) A kezelt adatok köre

– az érintett számítógépének IP-címe, és a megtekintett oldalak címe;
– a böngészésre használt eszköz típusa;
– sütik;
külön hozzájárulás alapján: tartózkodási hely;
külön hozzájárulás alapján: e-mail cím (hírlevél küldése céljából)

Az Adatkezelő semmilyen esetben nem gyűjt szenzitív személyes adatot.

8) Rendelkezés a személyes adatról

Az Érintett – a kezelt személyes adataival kapcsolatban – jogairól bármikor tájékoztatást kérhet, jogainak gyakorlása érdekében kérelmet terjeszthet elő a sug@pressonline.hu e-mail címen. Adatkezelő az Érintett kérelmére teljes tájékoztatást ad az általa kezelt és az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok köréről, jogalapjáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, és a hozzájárulás körülményeiről. Adatkezelő a tájékoztatást kivételesen tagadhatja meg, melyről az Érintettet a pontos ok és jogszabály megjelölésével tájékoztatja.

9) Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon (hozzáférés joga).

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (helyesbítéshez való jog).

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén (törléshez való jog).

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére, meghatározott feltételek esetén az adatkezelő korlátozza az adatkezelést (az adatkezelés korlátozásához való jog), továbbá arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (tiltakozáshoz való jog).

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (adathordozhatósághoz való jog).

10) Az adatkezelés ideje

Adatkezelő az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján birtokába került személyes adatokat határozatlan ideig tárolja.

Az adatok törlésre kerülnek:
– az Érintett törlésre irányuló kérelmét követően azonnal (kivéve, ha a vállalt kötelezettség teljesítéséhez vagy jogok érvényesítéséhez azokra továbbra is szükség van, a kötelezettség teljesítéséig vagy jog érvényesítéséig)
– a honlap megszűnésével
– az adatkezelés jogalapjának vagy céljának megszűnésével.

11) Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai, az adatfeldolgozással megbízott személyek jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel. Adatkezelő a személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbítja.

12) Adatbiztonság

Adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok biztonságáról a szükséges technikai és szervezési intézkedések, berendezések és eljárások biztosításával védi a személyes adatokat a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, elvesztéssel, megsemmisítéssel, károsodással szemben.

13) Hírlevél

A célzott reklámcélú küldemények küldése érdekében Érintett személyes adatai kizárólag az Érintett egyéb felhasználási céloktól eltérő, külön hozzájárulása alapján kerülnek felhasználásra. Az Érintett ezen hozzájárulását erre való tekintettel, önkéntesen és kifejezetten, tevőleges magatartásával adja meg.
Érintett hírlevélről történő leiratkozása esetén Adatkezelő az Érintett személyes adatait az erre elkülönített nyilvántartásából ésszerű határidőn belül törli.

14) Sütik

A webhely böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama). Ezen adatokat az Üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez ‘cookie’-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a ‘cookie’-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. ‘Cookie’-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók. A ‘cookie’ egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol.

15) Google Inc. tevékenysége

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, amely segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását. A Google Analitycs cookie-kat használ, a honlap használatának elemzése céljából. A cookie által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google Inc. a gyűjtött információkat a honlap felhasználó által történő használatának értékelésére, a honlapon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az Adatkezelő részére történő összeállítására, valamint a honlapokon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google Inc. átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. nem társítja a felhasználó IP címét a Google Inc. birtokában lévő egyéb adatokkal.
A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.com/intl/hu/privacy/privacy-policy.htm , a Google Inc. Adatvédelmi Központja pedig a http://www.google.com/intl/hu/privacy/ oldalon érhető el, ahol a Google Inc. adatkezeléséről és a cookie-k letiltásáról további hasznos információk találhatóak.

16) Automatizált döntéshozatal

Adatkezelő az adatkezelés során nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

17) Személyes adat harmadik fél részére történő továbbítása értékesítés céljából

Adatkezelő a birtokolt adatot nem értékesíti.

18) Jogorvoslat

Érintett személyes adatainak megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve jogsértés esetén az illetékes Törvényszékhez fordulhat.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat!

19) Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.